ΌΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΛΑΪΟΝ ΡΕΝΤΑΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ, ΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» και με δ.τ. «LION RENTAL Μ.A.E.» («Εταιρία»), με έδρα το Μαρούσι Αττικής επί της οδού Γερμανικής Σχολής Αθηνών αρ. 10, επίσημη δικαιοδόχος (franchisee) για την Ελλάδα της Sixt GmbH, εκμισθώνει το όχημα που αναφέρεται στην εμπρόσθια όψη του συμφωνητικού (καθώς και οποιοδήποτε όχημα τυχόν αντικαταστήσει αυτό) στον/ην υπογράφοντα/ουσα το συμφωνητικό οδηγό, καθώς και σε κάθε τυχόν συνυπογράφοντα/ουσα το συμφωνητικό πρόσθετο/η οδηγό (εφεξής έκαστος: «Μισθωτής» και από κοινού: «Μισθωτές»), σύμφωνα με τους γενικούς όρους μίσθωσης της Εταιρίας, όπως αυτοί δημοσιεύονται εκάστοτε στον διαδικτυακό ιστότοπο της Εταιρίας (www.sixt.gr) (εφεξής: «Γενικοί Όροι Μίσθωσης»), καθώς και σύμφωνα με τους κάτωθι ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους ο Μισθωτής αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα:

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗ

1.1 Ο Μισθωτής, υπογράφοντας το συμφωνητικό, δηλώνει ότι διαθέτει τα απαιτούμενα για την μίσθωση του οχήματος και συγκεκριμένα:

1.1.1 Σε περίπτωση που το μισθούμενο όχημα υπάγεται σε μία από τις κατηγορίες M***, E***, CC**, CD**, CF** και CW**, ο Μισθωτής δηλώνει ότι έχει το ελάχιστο όριο ηλικίας των 21 ετών, και κατέχει ενεργή, έγκυρη και σε ισχύ άδεια οδήγησης εκδοθείσα τουλάχιστον ένα (1) έτος πριν την υπογραφή του συμφωνητικού. Εφόσον δε ο Μισθωτής έχει ηλικία μεταξύ 21 και 22 ετών, αναγνωρίζει ότι, ως νέος οδηγός, υποχρεούται στην καταβολή της ημερήσιας επιβάρυνσης που προβλέπεται στους Γενικούς Όρους Μίσθωσης και αναγράφεται στην εμπρόσθια όψη του συμφωνητικού.

1.1.2 Σε περίπτωση που το μισθούμενο όχημα δεν υπάγεται σε μία από τις ως άνω κατηγορίες, ο Μισθωτής δηλώνει ότι έχει ηλικία άνω των 25 ετών και κατέχει ενεργή, έγκυρη και σε ισχύ άδεια οδήγησης εκδοθείσα τουλάχιστον τρία (3) χρόνια πριν την υπογραφή του συμφωνητικού.

1.2 Επιπλέον, ο Μισθωτής δηλώνει ότι διαθέτει άδεια οδήγησης κοινοτικού τύπου της αντίστοιχης του μισθούμενου οχήματος κατηγορίας.

2. ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

2.1 Με την υπογραφή του συμφωνητικού, ο Μισθωτής δηλώνει ότι, αφού ήλεγξε προσεκτικά το μισθούμενο όχημα και διαπίστωσε ότι αυτό είναι σε άριστη κατάσταση, της απόλυτης αρεσκείας του και κατάλληλο για την χρήση και τον σκοπό για τον οποίο το μισθώνει, παρέλαβε το όχημα ανεπιφύλακτα. Αναγνωρίζει δε ότι κατά το χρόνο επιστροφής και παράδοσης του οχήματος στην Εταιρία θα κληθεί να υπογράψει σχετικό αποδεικτικό έγγραφο για τυχόν υπάρχουσες στο όχημα ζημίες. 

2.2 Επιπλέον, ο Μισθωτής δηλώνει ότι με την υπογραφή του συμφωνητικού το όχημα παραδόθηκε σε αυτόν γεμάτο καύσιμα και αναγνωρίζει ότι κατά το χρόνο επιστροφής και παράδοσης του οχήματος στην Εταιρία αυτό θα πρέπει να επιστραφεί εξίσου γεμάτο με καύσιμα. 

2.3 Κατά το χρόνο λήξης ή με οποιονδήποτε τρόπο λύσης του συμφωνητικού, ο Μισθωτής υποχρεούται να επιστρέψει αμελλητί το μισθούμενο όχημα στο κατάστημα της Εταιρίας που αναγράφεται στην εμπρόσθια όψη του συμφωνητικού, αλλιώς στο κατάστημα της Εταιρίας από το οποίο παρέλαβε το όχημα ή σε οποιοδήποτε άλλο κατάστημα της Εταιρίας ευρίσκεται στην ίδια πόλη ή στο ίδιο νησί.

2.4 Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρία δεν ευθύνεται για την απώλεια ή καταστροφή οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου του Μισθωτή ή/και τρίτου ευρισκόμενου εντός ή επί του μισθούμενου οχήματος.

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Η Εταιρία εκμισθώνει το όχημα στο Μισθωτή για τη χρονική περίοδο που ορίζεται ρητώς στην εμπρόσθια όψη του συμφωνητικού, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη της μίας (1) ημέρας. Εάν ο Μισθωτής επιθυμεί να κρατήσει το μισθούμενο όχημα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του συμφωνηθέντος, θα πρέπει να επικοινωνήσει εγγράφως με το κατάστημα της Εταιρίας από το οποίο παρέλαβε το όχημα και να υπογράψει νέο μισθωτήριο συμβόλαιο. Εάν ο Μισθωτής δεν επιστρέψει το όχημα στο συμφωνημένο τόπο και χρόνο, παραβιάζει τους όρους του συμφωνητικού και υποχρεούται στην καταβολή αποζημίωσης στην Εταιρία για κάθε επιπλέον ημέρα παρακράτησης του οχήματος. Επιπλέον, μετά την πάροδο του συμφωνημένου χρόνου επιστροφής του οχήματος, η Εταιρία έχει το δικαίωμα να αφαιρέσει και να αναλάβει το όχημα, χωρίς τη συγκατάθεση του Μισθωτή, οποτεδήποτε, οπουδήποτε και με οποιοδήποτε τρόπο, ακόμα και με έξοδα του τελευταίου.

4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΤΗ

4.1 Ο Μισθωτής αναλαμβάνει κατ’ αρχήν την υποχρέωση να καταβάλει στην Εταιρία εμπροθέσμως, και σε κάθε περίπτωση κατά τη λήξη της μίσθωσης: i) το αναγραφόμενο στην εμπρόσθια όψη του συμφωνητικού συμφωνηθέν μίσθωμα, ii) την αναγραφόμενη στην εμπρόσθια όψη του συμφωνητικού ειδική ημερήσια επιβάρυνση για την προαιρετική απαλλαγή-κάλυψη της ευθύνης του, εφόσον κατά τη σύναψη της μίσθωσης έχει επιλέξει οιαδήποτε τέτοια εκ των προβλεπόμενων στους Γενικούς Όρους Μίσθωσης, iii) την χιλιομετρική επιβάρυνση, σύμφωνα με τα διανυθέντα από το μισθούμενο όχημα, καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, χιλιόμετρα, όπως αυτά προκύπτουν από το εγκατεστημένο από το εργοστάσιο κατασκευής στο μισθούμενο όχημα μετρητή χιλιομέτρων και επί τη βάσει της καθοριζόμενης κατά χιλιόμετρο τιμής μονάδος, iv) οιαδήποτε πρόσθετη επιβάρυνση εκ των προβλεπόμενων στους Γενικούς Όρους Μίσθωσης αναγράφεται στην εμπρόσθια όψη του συμφωνητικού ή τυχόν προκύψει κατά την επιστροφή και παράδοση του μισθούμενου οχήματος στην Εταιρία και v) οιεσδήποτε φορολογικές επιβαρύνσεις και τέλη αναλογούν στα ανωτέρω.

4.2 O Μισθωτής αναλαμβάνει, επιπλέον, τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

4.2.1 Να διατηρεί το όχημα σε άριστη κατάσταση, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά να χρησιμοποιεί τον κατάλληλο τύπο καυσίμων, να ελέγχει τη μηχανική του κατάσταση, τη στάθμη των λαδιών και του νερού, τα ελαστικά κτλ., να το χρησιμοποιεί προσηκόντως, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και της Εταιρίας, και να ενημερώνει άμεσα την Εταιρία για οποιοδήποτε ελάττωμα ή δυσλειτουργία ή μηχανική ένδειξη ήθελε εμφανίσει. Δεν επιτρέπεται σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο να προβαίνει σε εργασίες ή/και επισκευές επί του οχήματος χωρίς την προηγούμενη ειδική έγγραφη συναίνεση της Εταιρίας.

4.2.2 Να σταθμεύει το όχημα σε φυλασσόμενο χώρο που πληροί όλους τους κανόνες ασφαλείας, προς αποτροπή κλοπής, ζημίας ή φυσικής φθοράς του. Ειδικότερα, όταν το όχημα δεν χρησιμοποιείται, θα πρέπει να παραμένει κλειδωμένο, τα δε κλειδιά θα βρίσκονται πάντοτε στην κατοχή του Μισθωτή.

4.2.3  Να χρησιμοποιεί το όχημα αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό που καθορίζεται στο παρόν και πέραν τούτου να μην δανείζει, εκμισθώνει ούτε με άλλο τρόπο διαθέτει ή παραχωρεί τη χρήση αυτού σε τρίτους και να μην εξέρχεται με το μισθούμενο όχημα των ελληνικών συνόρων, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρίας.

4.2.4 Να μην χρησιμοποιεί το όχημα: α) για σκοπούς παράνομους ή αντίθετους προς την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, β) κατά παράβαση των διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.), γ) για μεταφορά επί πληρωμή, περιστασιακά ή κατ’ επάγγελμα, ατόμων ή αντικείμενων/εμπορευμάτων, ιδίως δε εκρηκτικών υλών, δ) σε αγώνες ταχύτητας ή μηχανοκίνητων αθλημάτων, ε) για σκοπούς εκμάθησης οδήγησης, στ) για ρυμούλκηση ή ώθηση άλλων οχημάτων και ζ) σε εκτός δρόμου διαδρομές. Επιπλέον, απαγορεύεται αυστηρά η χρήση του οχήματος από οποιονδήποτε βρίσκεται υπό την επήρεια οινοπνεύματος, ναρκωτικών, παραισθησιογόνων, βαρβιτουρικών ή οποιασδήποτε άλλης ουσίας η οποία επηρεάζει την ικανότητα οδήγησης και τις αισθήσεις.

4.2.5 Σε περίπτωση ατυχήματος, ο Μισθωτής υποχρεούται: α) να ενημερώσει αμελλητί την Εταιρία και τις αρμόδιες αρχές (όπως την Ελληνική Αστυνομία), β) να συγκεντρώσει τα στοιχεία αυτόπτων μαρτύρων, γ) να συντάξει πρόχειρο σχεδιάγραμμα περί των συνθηκών του ατυχήματος και δ) να συμπληρώσει με κάθε δυνατή λεπτομέρεια, εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών, την σχετική δήλωση ατυχήματος της συνεργαζόμενης με την Εταιρία ασφαλιστικής εταιρίας. 

4.2.6 Σε περίπτωση παράβασης των ως άνω υποχρεώσεών του, ο Μισθωτής ευθύνεται πλήρως για οιαδήποτε επιβληθέντα κατά τη διάρκεια της μίσθωσης πρόστιμα, διοικητικές ποινές και δικαστικά έξοδα και εν γένει για κάθε ζημία της Εταιρίας, θετική ή αποθετική, χωρίς να αποκλείεται και άλλη αποζημίωση, και ανεξάρτητα εάν ο Μισθωτής έχει αποδεχτεί οποιαδήποτε προαιρετική απαλλαγή-κάλυψη της ευθύνης του, σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους Μίσθωσης. 

5. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ-ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

5.1 Το μισθούμενο οχήμα είναι ασφαλισμένο:

5.1.1 έναντι τρίτων (εξαιρουμένου του Μισθωτή) για θάνατο και σωματικές βλάβες έως του ποσού των €1.220.000,00 ανά παθόντα και

5.1.2 για υλικές ζημιές τρίτων ανά ατύχημα έως του ποσού των €1.220.000,00. 

5.2 Σε περίπτωση που, διαρκούσης της σύμβασης μίσθωσης, επέλθει οιαδήποτε ζημία/βλάβη στο μισθούμενο όχημα, στην Εταιρία ή και σε τρίτο πρόσωπο, εξ οιουδήποτε λόγου και αιτίας, η οποία (ζημία/βλάβη) δεν καλύπτεται από το σχετικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο, και ανεξάρτητα εάν αυτή προκλήθηκε από υπαιτιότητα του Μισθωτή ή οφείλεται σε τυχηρά γεγονότα ή ανωτέρα βία, ο Μισθωτής υποχρεούται να αποζημιώσει την Εταιρία μέχρι του ποσού που αντιστοιχεί στη συνολική εμπορική αξία του οχήματος κατά τον χρόνο του συμβάντος, εκτός εάν έχει αποδεχθεί προς τούτο προαιρετική απαλλαγή-κάλυψη της ευθύνης του, σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους Μίσθωσης.  

6. ΕΥΘΥΝΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Σε περίπτωση περισσότερων Μισθωτών, αυτοί θα ευθύνονται από κοινού και εις ολόκληρον για την εκπλήρωση όλων ανεξαιρέτως των προβλεπόμενων υπό του συμφωνητικού υποχρεώσεων του Μισθωτή.  

7. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

H Εταιρία υπό την ιδιότητά της ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας, σύμφωνα με την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 7 του ΓΚΠΔ, συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του Μισθωτή για το σκοπό και επί τη βάσει εκτέλεσης της σύμβασης μίσθωσης, τη συμμόρφωσή της με τις έννομες υποχρεώσεις της, καθώς και την εκπλήρωση των έννομων συμφερόντων της. Ειδικότερα, η Εταιρία συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα ταυτοποίησης (λ.χ. ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, φύλο, ημερομηνία/ τόπο γέννησης, οικογενειακή κατάσταση, επάγγελμα, υπηκοότητα και λοιπά δημογραφικά στοιχεία, στοιχεία άδειας οδήγησης, Α.Δ.Τ./αριθμό διαβατηρίου ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου, Α.Φ.Μ.), δεδομένα που ο Μισθωτής καταχωρεί κατά τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη στους διαδικτυακούς ιστοτόπους ή/και τις εφαρμογές (apps) της Εταιρίας (λ.χ. διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κωδικό πρόσβασης, όνομα, επώνυμο, αριθμό τηλεφώνου), δεδομένα επικοινωνίας (λ.χ. ταχυδρομική ή/και ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμό σταθερού ή/και κινητού τηλεφώνου), δεδομένα χρηματοοικονομικά (λ.χ. στοιχεία πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας), δεδομένα κατάρτισης ιστορικού ενοικιάσεων οχημάτων της Εταιρίας (λ.χ. οι τοποθεσίες στις οποίες ενοικιάστηκαν οχήματα της Εταιρίας, αριθμοί κράτησης, ο χρόνος και ο τόπος επιστροφής/παράδοσης των οχημάτων στην Εταιρία, στοιχεία πληρωμής, ασφαλιστικές προτιμήσεις, κατανάλωση φυσικού αερίου, διανυθέντα χιλιόμετρα, αριθμοί πινακίδων ενοικιαζόμενων οχημάτων και άλλες πληροφορίες που σχετίζονται με τις ενοικιάσεις οχημάτων), δεδομένα γεωτοποθεσίας οχήματος (GPS tracking system), δεδομένα του εκμισθούμενου οχήματος (λ.χ. δεδομένα παραβιάσεων, πληροφορίες ατυχημάτων, δηλώσεις και άλλα δεδομένα σε περίπτωση ατυχήματος). Τα ως άνω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διατηρούνται από την Εταιρία για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση εκάστου σκοπού επεξεργασίας τους. Αποδέκτες των δεδομένων είναι καταρχήν οι νόμιμοι εκπρόσωποι της Εταιρίας ή/και άλλα, φυσικά ή νομικά, πρόσωπα με τα οποία η Εταιρία ενδέχεται να συνεργαστεί άμεσα ή έμμεσα για το σκοπό εκπλήρωσης εκάστου σκοπού επεξεργασίας τους, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ασφαλιστικές και αεροπορικές εταιρίες και πάροχοι υπηρεσιών μεταφοράς, οι οποίοι δεσμεύονται σε κάθε περίπτωση συμβατικά ότι θα επεξεργάζονται τα δεδομένα αυτά αποκλειστικά για τους σκοπούς για τους οποίους τους διαβιβάστηκαν, καθώς και εταιρίες του δικτύου της SIXT GmbH, συμπεριλαμβανομένης τόσο της μητρικής εταιρίας SIXT SE όσο και των θυγατρικών αυτής, καθώς και εταιρίες που εντάσσονται στο δίκτυο franchise της SIXT GmbH. Ως υποκείμενο των δεδομένων ο Μισθωτής έχει το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που τον αφορούν, το δικαίωμα να ζητήσει τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων, το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων και το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15 – 21 του ΓΚΠΔ, επιφυλασσομένων των διατάξεων των άρθρων 33, 34 και 35 ν. 4624/2019 (Α΄ 137). Επιπλέον, ο Μισθωτής έχει το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του ΓΚΠΔ, εφόσον κρίνει ότι η επεξεργασία των δεδομένων του αντίκειται στην ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ταχυδρομική δ/νση: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ.: 210 6475600, φαξ: 210 6475628, δικτυακή πύλη της Αρχής: www.dpa.gr, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail): complaints@dpa.gr). Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα ανωτέρω δικαιώματά του, καθώς και για την άσκηση αυτών, ο Μισθωτής μπορεί να απευθύνεται στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΑ) της Εταιρίας στην ταχυδρομική διεύθυνση: LION RENTAL Α.Ε., Γερμανικής Σχολής Αθηνών 10, Μαρούσι Αττικής T.K. 15123, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: customer.service@sixt.gr, ή στο τηλ. 211 95 50 000 ή μέσω φαξ 210 5777501, καθώς και να επισκεφθεί την Πολιτική Απορρήτου της Εταιρίας στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.sixt.gr/privacy-policy-cookies.

8. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι όροι του συμφωνητικού ισχύουν ακόμα και σε περίπτωση αντικατάστασης του αρχικώς μισθούμενου οχήματος, ή παράτασης της μίσθωσης, ενώ οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων του συμφωνητικού είναι άκυρη, εάν δεν συμφωνηθεί εγγράφως. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα άμεσης καταγγελίας του παρόντος σε περίπτωση αθετήσεως των όρων του, καθώς και άμεσης περισυλλογής του οχήματος. Η εν λόγω καταγγελία δεν αποκλείει τη διεκδίκηση από την Εταιρία των υπό του συμφωνητικού οφειλών του Μισθωτή στην Εταιρία, ούτε τη χρέωση του Μισθωτή με τα σχετικά έξοδα ανάκτησης του μισθούμενου οχήματος.

9. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Οι όροι του παρόντος διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο, με βάση το οποίο και ερμηνεύονται. Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς από την ερμηνεία ή/και την εφαρμογή του συμφωνητικού ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.